ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN & LEVERINGSVOORWAARDEN

Woodpack NV – Living Essentials
Hundelgemsebaan 53
9630 Zwalm
BTW BE0447 984 305

info[at]livingessentials.be
Tel. +32(0)55 60 48 63

ARTIKEL 1  - ALGEMENE BEPALINGEN

De e-commerce website van Woodpack NV met maatschappelijke zetel te Hundelgemsebaan 53, 9630 Zwalm, BTW BE0447 984 305, (hierna genoemd 'Living Essentials') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Living Essentials moet de klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Living Essentials aanvaard zijn.

ARTIKEL 2  - PRIJZEN

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Indien voor de leverings- of afhalingsdatum de BTW wijzigingen ondergaat, wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast.

ARTIKEL 3  - AANBOD
 
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Living Essentials niet. Living Essentials is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Living Essentials is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
 
Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
 
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Living Essentials. Living Essentials kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Living Essentials is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

ARTIKEL 4 – ONLINE AANKOPEN
 
Om een product aan te kopen, voegt u het product toe aan uw winkelmandje. Nadien geeft u uw contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kiest u uw wijze van levering: levering of afhalen in onze fysieke winkel. In de laatste stap krijgt u een overzichtspagina, aanvaardt u onze algemene voorwaarden en bevestigt u uw betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “AFREKENEN” of woorden van dezelfde strekking. Als u deze stappen hebt doorlopen, is uw aankoop definitief. Wij zullen u per mail een bevestiging overmaken van uw bestelling.
 
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Living Essentials. De artikelen worden afgehaald of thuis bij de klant geleverd tegen betaling op de in een bevestigingsmail aangeduide manier. 
 
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 
 
- Via Bancontact, Maestro
- Via Mastercard, Visa
- Via iDeal 
- Via Belfius, ING of KBC
- Via Overschrijving
- Contant in onze fysieke winkel bij afhaling
 
Living Essentials is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

ARTIKEL 5  - LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
 
Artikelen besteld via deze webwinkel kunnen geleverd worden in België of afgehaald worden in onze fysieke winkel. Voor andere leveringen neemt u contact op met onze klantendienst.
De afhaling is gratis in onze fysieke winkel te Hundelgemsebaan 53 - 9630 Zwalm.
 
De levering gebeurt door onze eigen transportdienst of een extern aangestelde transporteur. Standaard stoeplevering in België tot aan de eerste drempel is gratis vanaf €25. Levering in Nederland, Frankrijk, Duitsland of naar andere landen is steeds mits passende offerte. Goederen worden steeds aangeleverd in originele ongeopende verpakking, tenzij dit anders vermeld staat bij het artikel. Goederen die op een pallet staan worden aangeleverd onder het principe van een stoeplevering.
 
Kleine artikelen worden per post verzonden tegen het geldende posttarief. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen die in voorraad zijn aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Indien de goederen niet in voorraad zijn, geldt de levertermijn van onze leverancier. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Living Essentials binnen de 10 dagen na ontvangst.
 
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de webshop was geboden.

ARTIKEL 6  - EIGENDOMSVOORBEHOUD
 
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Living Essentials. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Living Essentials te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

ARTIKEL 7  - HERROEPINGSRECHT
 
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Living Essentials. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Living Essentials via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
 
Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Living Essentials heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Living Essentials of een gemachtigd transporteur. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.
 
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Living Essentials zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele en ongeopende verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
 
Indien de klant de overeenkomst herroept vooraleer er geleverd of afgehaald is, zal Living Essentials alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Living Essentials op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten die al uitgeleverd zijn kan Living Essentials wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Living Essentials geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. Living Essentials betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijk transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
 
De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: 
 
de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Living Essentials geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; (bijvoorbeeld maatwerk)
de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
overeenkomsten waarbij de klant Living Essentials specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

ARTIKEL 8  - GARANTIE
 
Daar onze meubelen grotendeels handgemaakt zijn kunnen wij geen garantie geven op verschillen aangaande afwerking en afmetingen. Ook kleurschakeringen, vorm en structuur kunnen licht verschillen, waardoor later bijbestelde artikelen kunnen afwijken van de eerder geleverde meubelen. Dit kan ons niet ten laste gelegd worden. Wij kunnen geen garantie bieden op het vertonen van haarscheurtjes en/of kleurverschillen ontstaan door verandering van temperatuur, vochtigheidsgraad en lichtinval. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur, het verkleuren van het hout, textiel, vezelstoffen en leder, de werking van het hout of lichte verschillen in de afmetingen van het goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden, of eigen zijn aan de gebruikte materialen. Bij stoelen geven wij geen garantie bij horeca-gebruik. Bij abnormaal gebruik, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden, noch de klacht aanvaarden. Natuurlijke vergrijzing van teakhout buitenshuis is heel normaal, er worden geen klachten aanvaard inzake deze normale vergrijzing of tijdens het proces hiervan. Klanten die bij ons een bestelling te plaatsen gaan automatisch akkoord met bovenstaande verkoopsvoorwaarden. Voor alle producten geldt de standaard garantie die de fabrikant ons toestaat bij normaal gebruik, deze is 1 jaar gerekend vanaf de datum van aankoop. Dit tenzij anders en schriftelijk vermeld bij de aanvang van uw aankoop. Living Essentials behoud zich het recht om de algemene verkoopsvoorwaarden ten allen tijde aan te passen zonder schriftelijke melding naar de consument. 

ARTIKEL 9  - KLANTENDIENST & KLACHTEN
 
De klantendienst van Living Essentials is tijdens de openingsuren telefonisch bereikbaar op het nummer +32(0)55 60 48 63, via e-mail op info[at]livingessentials.be of per post op het volgende adres Living Essentials, Hundelgemsebaan 53 - 9630 Zwalm.

Iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen dient ons schriftelijk gemeld te worden binnen de 10 dagen na ontvangst. Eens deze termijn verlopen, zal de klacht niet meer in acht worden genomen. Uw klacht dient een duidelijke verwijzing te hebben naar het nummer van de factuur of dat van het kassa afschrift, de datum van de levering, uw referentie, het betreffende artikel en de aard van de klacht. Er dienen steeds gedetailleerde foto’s van de beschadiging of klacht bijgevoegd te worden. Dossiers zonder bijhorend fotomateriaal zullen worden geweigerd. Geen enkele terugzending van goederen zal onzerzijds aanvaard worden, zonder voorafgaand akkoord en voor zover zij ons teruggestuurd worden in hun oorspronkelijke ongeschonden originele verpakking. Bij leveringen conform de bestelbon worden geen retours aanvaard. Bij eventuele nodige herstellingen dienen de meubelstukken steeds bij ons afgeleverd te worden en dit met een toereikende verpakking/bescherming van het meubelstuk. Klachten of schadegevallen kunnen eenvoudig aangemeld worden via www.livingessentials.be/servicecenter 

ARTIKEL 10  - SANCTIES VOOR NIET-BETALING
 
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Living Essentials beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 12% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 12% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
 
Onverminderd het voorgaande behoudt Living Essentials zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 

ARTIKEL 11  - PRIVACY
 
De verantwoordelijke voor de verwerking, Woodpack NV respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de correcte uitvoering van de verkoopovereenkomst, het verwerken van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven en reclame. Indien u wilt, kan u zich eenvoudig uitschrijven uit onze nieuwsbrief.
 
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Living Essentials, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.
Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
 
U kunt zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kunt U zich steeds richten tot Living Essentials, Hundelgemsebaan 53 - 9630 Zwalm
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Living Essentials heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Living Essentials houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden conform de huidige wetgeving. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info[at]livingessentials.be.

ARTIKEL 12  - GEBRUIK VAN COOKIES
 
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Wij gebruiken technische cookies om onze site te kunnen optimaliseren en u meer comfort te bieden zoals het automatisch invullen van formulieren.
 
U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

ARTIKEL 13  - AANTASTING GELDIGHEID – NIET-VERZAKING

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 
 
Het nalaten op gelijk welk moment door Living Essentials om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


ARTIKEL 14  - WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Living Essentials. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

ARTIKEL 15 - BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

ARTIKEL 16 – INTELLECTUELE EIGENDOM

Geen enkele foto of model van Woodpack NV - Living Essentials mag gekopieerd, opgeslagen of gepubliceerd worden zonder schriftelijke toestemming. Foto's van onze collecties mogen niet gepubliceerd worden zonder schriftelijke toestemming.
Alle prijzen en informatie op deze website zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
 
 
ARTIKEL 17 – TOEPASSELIJK RECHT - BETWISTINGEN

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van Gent.

ARTIKEL 18 – BIJKOMENDE VOORWAARDEN

Alle bestellingen vallen onder toepassing van onze algemene verkoopsvoorwaarden. Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. Onze prijzen & voorwaarden zijn inclusief BTW (21%) en geldig tot de eerstvolgende prijswijziging. Alle prijzen zijn netto/netto tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De klant draagt de risico’s vanaf de levering, deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij niet betaling behouden wij het recht om verdere leveringen stop te zetten. Zolang het volledige bedrag van de goederen niet voor de 100% voldaan zijn, blijven de goederen onbetwistbaar onze eigendom. Leveringen gebeuren conform de gekozen leveringsmethode, hierop worden er geen uitzonderingen gemaakt.

BESTELLING:

Om misverstanden te voorkomen kunnen we enkel schriftelijke bestellingen aanvaarden. Telefonische bestellingen worden niet aanvaard. De leveringsnota’s dienen een duidelijke vermelding te hebben van: het facturatieadres en/of leveringsadres, contactpersoon en gegevens waarop wij u kunnen bereiken, de referentie van uw order, ons artikelnummer, omschrijving van het artikel en gewenste hoeveelheid. U ontvangt van ons binnen de 5 werkdagen een schriftelijke orderbevestiging, zo niet, gelieve ons te contacteren. Eventuele onjuistheden, of aan te brengen wijzigingen in deze orderbevestiging dienen door u schriftelijk bekend te worden gemaakt binnen de 2 à 3 werkdagen vanaf de datum van de orderbevestiging tenzij dit anders is afgesproken. Zonder reactie van uwentwege worden de goederen geleverd zoals vermeld op uw orderbevestiging. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. De goederen of diensten worden vervoerd op kosten en op risico van de koper. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Living Essentials. Living Essentials kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of als een product door toedoen van derden of leveranciers een langere leveringstermijn krijgt dan aanvankelijk aangenomen. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Woodpack NV – Living Essentials behoud zich het recht om deze voorwaarden ten allen tijde aan te passen zonder schriftelijke melding naar de consument.